JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lukač

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11 ) I članka 5. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lukač («Službeni vjesnik „ Općine Lukač 7/09 i 5/12) načelnik Općine Lukač raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lukač (loakcija Gornje Bazje)

1. Javni natječaj raspisuje se za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lukač

– ordinacija opće ( obiteljske ) medicine u Gornjem Bazju 93, površine 54,49 m2.

2. Poslovni prostor daje se u zakup pod sljedećim uvjetima:

– za obavljanje zdravstvene djelatnosti
– početna cijena mjesečnog zakupa je 15,00 kn/m2, bez opreme i inventara koja nije u vlasništvu Općine Lukač
– početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 817,35 kuna

3. Ugovor se sklapa na pet ( 5) godina

4.Jamčevina za sudjelovanje na Natječaju, kao jedan od osnovnih uvjeta sudjelovanja u Natječaju, iznosi 5 % od početnog iznosa zakupnine. Sudioniku koji ne uspije u nadmetanju vraća se odmah položena jamčevina, a sudioniku čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija , uplaćena jamčevina uračunat će se u utvrđeni iznos zakupnine.

5.Prostor se može pogledati svaki radni dan od 8 sati do 14 sati , a do isteka roka za dostavu ponuda.

6.Na Natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji po bilo kojem osnovu ima dug prema državi i općini Lukač.

7. Na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je već stekao pravo zakupa za poslovni prostor koji je predmet natječaja, a koje pravo nije realizirao, odnosno ako je odustao od ugovora o zakupu za navedeni poslovni prostor

8. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja , preuzeti poslovni prostor i sklopiti Ugovor o zakupu ili u protivnom gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

9.Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu imaju hrvatski invalidi Domovinskog rata, razvojačeni hrvatski branitelji, članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila poginulih, zatočenih ili nestalih, udruge invalida Domovinskog rata i druge udruge za koje ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti to odredi

10.Prednost prilikom ocjenjivanja ponuda imat će ponuditelj koji ponudi veći iznos zakupnine

11.Pisana ponuda mora sadržavati: Naziv odnosno osobno ime natjecatelja, naziv poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda, ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge natjecatelje, opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru

13.Budući zakupnik dužan je dostaviti osiguranje plaćanja (zadužnicu) ugovorene zakupnine za godinu dana

14.Dokumentacija koja se prilaže za sudjelovanje u natječaju je:

prijava za Natječaj iz koje treba biti vidljivo ime, prezime, naziv, adresa, matični broj, OIB, broj tekućeg ili žiro-računa zbog povrata jamčevine te ponuđeni iznos jedinične zakupnine po m2
orginal ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu ili orginal ili ovjerenu presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu
(ovjerenu obrtnicu)

potvrda nadležnog suda da odgovorna osoba ponuditelja nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela povezana s predmetnom djelatnošću u posljednjih godinu dana ne stariji od 30 dana do slanja ponude

dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu

dokaz da natjecatelj nema duga prema Općini Lukač

BON-2 ne stariji od 30 dana do slanja ponude

Potvrda porezne uprave o stanju duga ne stariji od 30 dana do slanja ponude

15. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun br. HR962412009-1824500006,model 68 ,poziv na br. 7706 – OIB uplatitelja . S naznakom „ Jamčevina za zakup poslovnog prostora“ a dokaz o uplati prilaže se uz dokumentaciju za sudjelovanje u Natječaju.

16. Natjecateljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku 8 dana po izboru natjecatelja, a ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora odnosno ukoliko ugovor ne sklopi u roku kojeg odredi Načelnik iznos jamčevine neće biti vraćen.

17. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu poštom s dokumentacijom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač s naznakom „ Za natječaj za zakup poslovnog prostora u Gornjem Bazju – ne otvaraj “.

18. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave javnog natječaja.

19. Otvaranje ponuda održati će se u roku 2 dana po isteku roka za podnošenje ponuda u prostorijama Općine Lukač.Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

20. Odluku o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluku o poništenju Natječaja donosi Načelnik Općine Lukač u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda. Sudionici natječaja biti će pismeno obavješteni o najpovoljnijem ponuditelju u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda.

21. Zakupnik je dužan plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed, najkasnije do 10-og u mjesecu za mjesec unaprijed.

22. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine

23. Načelnik zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu podnesenu na natječaj i s tog osnova ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Sve ostale informacije o ovom Natječaju zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lukač, Lukač 50 na broj 033/739-126.

Načelnik:
Đuro Bukvić v.r.