JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Općine Lukač u 2016 . godini

Na temelju članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje projekata udruga od interesa za Općinu Lukač i njihovom financiranju iz Proračuna Općine („Službeni vjesnik Općine Lukač “ br.: 4/15.) Jedinstveni upravni odjel Općine Lukač raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Općine Lukač u 2016 . godini

 

Općina Lukač će sufinancirati projekte i programe udruga od interesa za Općinu Lukač sukladno uvjetima ovoga Javnog natječaja kako slijedi:

1. Uvjeti prijave

– prijaviti se mogu registrirane udruge koje djeluju i imaju sjedište na području Općine Lukač te su od interesa za Općinu Lukač
– udruge koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
– udruge koje vode uredno i transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
– udruge u osnivanju prijavi prilažu presliku podnesenog zahtjeva za upis u Registar udruga, odnosno sukladno Uvjetima prijave do potpisivanja Ugovora predočiti svu potrebnu dokumentaciju,
– na ovaj Javni natječaj udruge mogu prijaviti dva projekta/programa tijekom 2016. godine,
– ovaj Javni natječaj je otvoren od dana objave na web stranici Općine Lukač www.lukač.hr i Oglasnoj ploči Općine Lukač.

Ovaj Javni natječaj ne odnosi se na vjerske zajednice, političke stranke te pravne osobe kojima je osnivač Općina Lukač.

2. Područja programskih aktivnosti

1. Prevencija i borba protiv raznih oblika ovisnosti
2. Programi poboljšanja uvjeta skrbi o djeci predškolske I školske dobi kroz razne aktivnosti( radionice,predavanja ,tečajevi i ostale aktivnosti)
3. Programi financiranja vannastavnih programa u školstvu
4. Programi osoba treće životne dobi
5. Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata
6. Programi humanitarnih udruga
7. Programi brige o osoboama s posebnim potrebama
8. Programi udruženja poljoprivrednika
9. Ostali programi od interesa za Općinu Lukač

3. Kriteriji

Prijedlozi projekata/programa vrednuju se prema sljedećim kriterijima:

– prijašnje djelovanje (organizacijska sposobnost i kompetentnost) prijavljene udruge/organizacijskog oblika udruge u lokalnoj zajednici,
– društvena opravdanost i svrhovitost projekta (potreba okruženja za provođenjem projekta),
– učinkovitost projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore,
– projekt se provodi u partnerstvu te su odabrani partneri relevantni i doprinijet će svojim iskustvom i kapacitetima u provedbi prijavljenog projekta,
– aktivnosti udruge u članstvu mreža/asocijacija s drugim nevladinim organizacijama,
– uključivanje volontera lokalne zajednice u provedbi predloženog projekta.

4. Način prijave

Sve zainteresirane udruge mogu svoje projekte i programe prijaviti uz detaljan opis projekta u zatvorenoj omotnici te ih dostaviti na adresu: Općina Lukač , Lukač 50, 33406 Lukač s napomenom „Prijava projekta udruge za 2016.“ uz obavezno ispunjene obrasce A – podaci o udruzi; B – podaci o projektu i pomoćni obrazac C – financijski plan koji se mogu podići u Općini Lukač , Lukač 50 ili preuzeti na službenoj Internet stranici Općine Lukač www.lukac.hr.

5. Sadržaj prijave

– detaljan opis i financijski plan projekta obrasci A, B i C,
– preslika Rješenja o upisu udruge u Registar udruga,

6. Rok za podnošenje prijava

Ovaj Javni natječaj za prijavu projekata i programa udruga otvoren je trideset (30) dana, a podnošenje prijava je zaključno s 27.11.2015. godine. Prijave se šalju poštom ili predaju osobno na adresu Općina Lukač, Lukač 50. Sve prijave poslane poštom s datumom 30. 11. 2015.godine bit će razmatrane sukladno točki 4. ovoga Javnog natječaja.

Rješenje o dodjeli sredstava bit će objavljeno na Oglasnoj ploči Općine Lukač te, dostavljeno pojedinoj udruzi pisanim putem s pozivom za potpisivanje ugovora u roku od 30 dana od zaključenja ovog Javnog natječaja.

KLASA:402-08/15-01/01
URBROJ:2189/04-04-15-1
Lukač,29.10.2015.godine

OBRAZAC-A

OBRAZAC-B

OBRAZAC-C

Pročelnica:
Ana Oklopčić v.r.