JAVNI NATJEČAJ ZA POSLOVE ODRŽAVANJA GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAČ ZA PERIOD 2016. – 2020. GODINU

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”broj: 26/03. -pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11., 84/11., 90/11. 144/12., 94/13. 153/13., 147/14 i 36/15 ) i članka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik“ broj: 8/12.) Općina Lukač objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA POSLOVE ODRŽAVANJA GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAČ ZA PERIOD 2016. – 2020. GODINU

1. Osnovni podaci:

a) naručitelj: Općina Lukač
b) sjedište/adresa: Lukač 50, 33406 Lukač
c) telefonski broj: 033//739-126
d) telefax: 033/739-076;
e) e-pošta: opcina-lukac@opcina-lukac.hr
f) matični broj: 02563347
g) OIB: 72831393291

2. Predmet nabave: održavanje groblja na području Općine Lukač za period 2016. – 2020. godinu

3. Mjesto izvršenja: Područje Općine Lukač

4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 godine od potpisa ugovora

5. Adresa na kojoj se može zatražiti natječajna dokumentacija: Natječajna dokumentacija može se dobiti na adresi naručitelja svakog dana od 7,00 do14,00 sati ili na www.opcina-lukac.hr

6. Rok za dostavu ponuda: 8 dana od dana objave natječaja.

7. Adresa na koju se šalje ponuda:

Općina Lukač
Lukač 50
33406 LUKAČ

s naznakom:

-„JAVNI NATJEČAJ ZA POSLOVE ODRŽAVANJA GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAČ ZA PERIOD 2016.- 2020. GODINU“ – NE OTVARATI

8. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena: hrvatski

9. Otvaranje ponuda: 30. svibnja 2016. godine, u 12,00 sati.

10. Mjerila za odabir ponude: sukladno članku 15. Odluke o komunalnim djelatnostima općine Lukač

11. Način dokazivanja jamstva: sukladno natječajnoj dokumentaciji.

12. Jamstvo za ozbiljnost ponude: bjanko zadužnica u iznosu od 50.000,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika ( najkasnije do potpisivanja ugovora)

Načelnik
Đuro Bukvić v.r.

Dokumentacija

Troškovnik

Obrasci