Poziv za dostavu ponude: Izgradnja mrtvačnice u Velikom Polju

Naručitelj, Općina Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač, 72831393291, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1.    OPIS PREDMETA NABAVE
Izgradnja mrtvačnice u Velikom Polju kč.br. 671, k.o. Budrovac Lukački
Procijenjena vrijednost nabave: 360.000,00 kn bez PDV-a

2.    UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
– rok završetka radova: najkasnije do kraja 2016. godine ( moguće produženje roka izvođenja radova uz suglasnost Naručitelja u slučaju više sile )
– rok valjanosti ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda,
– mjesto izvršenja: naselje Veliko Polje
– rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će izvođača platiti izvedene radove prema ovjerenim situacijama u roku do 60 (šezdeset) dana od dana ovjere situacija (privremene/okončane) od strane Naručitelja.

Ovjerene situacije ( privremene/okončane) se ispostavlja na adresu Naručitelja:Općina Lukač , Lukač 50, 33406 Lukač

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV -a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

– kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta zahtjeva): najniža cijena,

Uvjeti i zahtjevi koji ponuditelji trebaju ispuniti:

U Dokumentaciji za nadmetanje objavljenoj na Internet stranici www.opcina-lukac.hr

3.    SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:
– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
– Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
– Dokazi (traženi dokumenti)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dokumentacije koja je prilog ovom Pozivu, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:
–     rok za dostavu ponude: 14.06.2016. godine, do 12,00 sati
–     način dostave ponude: osobno ili poštom
–     mjesto dostave ponude: Općina Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda: ponude će se javno otvarati 14.06..2016. godine u 12,30 sati u prostorijama Općine Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe.

5.    OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave:
–     kontakt osoba: Ana Oklopčić bacc.admin publ.
-tel: 033/739-126
-fax.033/739-076
– internet stranica na kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje: www.opcina-lukac.hr

Datum objave Poziva na dostavu ponude na internet stranicama www.opcina-lukac.hr: 06.06.2016.godine

Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ili poništenju Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od najkasnije 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

TROŠKOVNIK

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Pitanja i odgovori – 1

Pitanja i odgovori -2

Scan1