Poziv na 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lukač za srijedu 14.09.2016.

Na temelju članka 100.101.102. i 103. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Lukač („Službeni vjesnik“ općine Lukač 1/13. i 1/14)

S A Z I V A M

28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lukač za srijedu 14.09.2016. godine.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Lukač s početkom u 19,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d :

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lukač

2. Donošenje Izvješća o radu Načelnika siječanj – lipanj 2016. godine

3. Donošenje Rješenja o dodjeli javnog priznanja ( materijali na klupama)

4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Lukač za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. godine ( obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lukač, za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. godine, Izvješće o utrošku sredstava po usvojenim Programima )

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekuće rezerve Proračuna općine Lukač za razdoblje 01.01. do 30.06.2016. godine

6. .Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaduživanju te primljenim i danim jamstvima

7. Donošenje II Rebalansa Proračuna općine Lukač za 2016. godinu

– program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
– II izmjena projekcija Proračuna za 2016 – 2017 godine
– II izmjene programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Lukač za 2016. godini
– II izmjene programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području općine Lukač
– II izmjene programa utroška sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi u 2016.godini na području općine Lukač
– II izmjene programa financiranja javnih potreba u sportu u 2016. godini
– II izmjene programa ostalih javnih potreba od interesa Općine Lukač za 2016.godinu
– II izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za 2016. godinu
– II izmjene programa Plana kapitalnih ulaganja Općine Lukač za 2016. godinu
– II izmjene Plana razvojnih programa Općine Lukač za razdoblje 2016- 2017.godine

8. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lukač u 2016. godini

9.Pitanja i prijedlozi.

Molim Vas da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate prije sjednice na telefon 739 – 126.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tomislav Živković v.r.