JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA I IZMJENA I DOPUNA III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LUKAČ

KLASA: 350-02/16-01/05
URBROJ: 2189/04-04-16-89
U Lukaču, 19.12.2016. godine.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13) i članka 30. Statuta Općine Lukač („Službeni vjesnik“ Općine Lukač br. 1/13 i 1/14), nositelj izrade III Izmjena i dopuna PPUO Lukač i Izmjena i dopuna III Izmjena i dopuna PPUO Lukač – Jedinstveni Upravni odjel općine Lukač objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU III IZMJENA I DOPUNA I IZMJENA I DOPUNA III IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LUKAČ

I.
1. Javna rasprava o prijedlogu III Izmjena i dopuna PPUO Lukač Klasa: 350-02/16-01/03, Urbroj: 2189/04-01-16-1 i Izmjena i dopuna III Izmjena i dopuna PPUO Lukač Klasa: 350-02/16-01/05, Urbroj: 2189/04-01-16-87 ( Službeni vjesnik Općine Lukač br. 2/16 i 4/16) ( u daljnjem tekstu : Prijedlog plana) započinje 28.12. 2016. godine i trajati će do 09.01.2017.godine

II.
Javni uvid u Prijedlog III Izmjena i dopuna PPUO Lukač i Izmjena i dopuna III Izmjena i dopuna PPUO Lukač održati će se u prostoriji vijećnice Općine Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač, radnim danom od 08,00 -14,00 sati.
Prijedlog plana objavljen je na stranicama općine www.opcina-lukac.hr i izložen javnom uvidu za vrijeme trajanja javne rasprave u vijećnici Općine Lukač od 08,00-14,00 sati.

III.
Nositelj izrade i izrađivač plana održati će javno izlaganje o prijedlogu III Izmjena i dopuna PPUO Lukač i Izmjena i dopuna III Izmjena i dopuna PPUO Lukač dana 30.12.2016. godine u 10,00 sati, u prostorijama općine Lukač, Lukač 50 ( vijećnica).

IV.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III Izmjena i dopuna PPUO Lukač i Izmjena i dopuna III Izmjena i dopuna PPUO Lukač mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dati na sljedeći način:
– upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana,
– dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
– predati u pisanom obliku u općini Lukač ili dostaviti poštom na adresu: Općina Lukač, Lukač 50, i to zaključno s 09.01.2017. godine.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se na adresu: Općina Lukač , Lukač 50, 33406 Lukač ili u elektroničkom obliku na adresu : ana @opcina-lukac.hr

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lukač