JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Općine Lukač

Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07.) , članka 5. Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Lukač „ Službeni vjesnik „ Općine Lukač broj 1/09 ) i članka 30. Statuta Općine Lukač („Službeni vjesnik Općine Lukač“ br. 1/13. i 1/14), Općinsko vijeće Općine Lukač raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Općine Lukač . Odlukom Općinskog vijeća Općine Lukač osnovan je Savjet mladih Općine Lukač kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Općine Lukač. Mladi, u smislu te odluke, su osobe s prebivalištem na području Općine Lukač u dobi od 15 do 29 godina života.
Savjet mladih Općine Lukač ima sedam članova.

Pozivaju se: udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Lukač da podnesu obrazložene prijedloge kandidata za članove Savjeta mladih Općine Lukač.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Lukač podnose se u pisanom obliku i obvezno sadrže slijedeće podatke:

– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja
– podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište) i
– obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju
uvjete iz ovog poziva (presliku osobne iskaznice, presliku rodnog lista , izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća savjeta mladih te izvadak iz odgovarajućeg registra predlagatelja).

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku na adresu: Općina Lukač, Lukač 50 ,33406 Lukač, s naznakom „prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Lukač „
Rok za podnošenje prijedloga je petnaest dana od dana objave poziva.

Predsjednik Vijeća