ZAVRŠENO UREĐENJE MAKADAMSKE CESTE U TEREZINOM POLJU

Općina Lukač završila je radove na izgradnji makadamske ceste od naselja Terezino Polje do „stare pruge“ u dužini cca 2.000 metara. U proteklom razdoblju uređene su makadamske ceste Zrinj Lukački-ribnjak Zrinj i Terezino Polje – rijeka Drava. Cilj je omogućiti poljoprivrednicima najbolje uvijete za pristup svojim poljoprivrednim površinama, kao i sigurnost na javnim cestama jer će se spriječiti nanošenje blata na prometnice. Prema riječima načelnika Općine Lukač Đure Bukvića, Općina Lukač će i u buduće nastaviti ulagati u uređenje makadamskih cesta na području Općine.