Obavijest i upute kandidatima o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta – pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lukač

I. OBJAVA OGLASA

Općina Lukač raspisala je Oglas za radno mjesto Pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lukač na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice-1 izvršitelj.

Oglas je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica dana 10.01.2020. godine od kada počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava, te je objavljen i na web službenim stranicama Općine Lukač uz ove Obavijesti i upute.

Rok za podnošenje prijava traje do 17.01.2020. god.

II. OPIS POSLOVA

Pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela sukladno Rednom broju 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lukač obavlja sljedeće poslove:

– organizira obavljanje poslova, brine o provedbi zakona i drugih propisa te akata Općinskog vijeća i Načelnika
– osigurava obavljanje stručnih poslova za potrebe Načelnika, predsjednika vijeća, te Općinskog vijeća
– priprema akte iz djelokruga rada službe, Načelnika i Općinskog vijeća, kao i drugih akata, programa i izvješća za Načelnika i Općinsko vijeće
– vodi upravne i ostale imovinsko-pravne poslove
– vodi upravne postupke i rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
– proučava i prati propise
– obavlja normativno-pravnu lekturu akata koje je donijelo Općinsko vijeće i Načelnik
– obavlja poslove u svezi priprema i organiziranja sjednica Općinskog vijeća i Načelnika
– vodi brigu o dostavljanju općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće i Načelnik
– brine o zakonitom radu Općinskog vijeća i Načelnika, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Načelnik i predsjednik Općinskog vijeća
– rukovodi Tajništvom u skladu zakonom i drugim propisima
– organizira i nadzire obavljanje poslova, daje djelatnicima upute za rad i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela
– provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu
– poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, raspoređuje poslove, brine o stručnom usavršavanju i osposobljavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad
-davanje informacija o radu Općine Lukač
obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika Općine.
– poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povredu službene dužnosti
-osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela sa tijelima državne uprave te područne regionalne i lokalne samouprave, kao i drugim

III. PODACI O PLAĆI

Koeficijent Pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela je 3,500 osnovica od 2.600,te trošak prijevoza prema iznosu mjesečne karte javnog prijevoza

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA