30. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač u petak 27.03.2020.

Na temelju članka 100.101.102. i 103. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Lukač („Službeni vjesnik“ općine Lukač 1/13. i 1/14)

SAZIVA SE

30. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač za petak 27.03.2020. godine.

Sjednica će se održati elektronskim putem molimo vas da se o predloženim točkama dnevnog reda 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Lukač izjasnite elektronskim putem najkasnije do 27.03.2020. godine do 16,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d :

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 28. i 29 . sjednice Općinskog Vijeća Općine Lukač
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lukač za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2019.godine uz Obrazloženje .
3. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu.
4. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 1 – 12 / 2019. godine.
5. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 1 – 12 / 2019. godinu.
6. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa javnih potreba u sportu za 1 – 12 / 2019. godinu.
7. Donošenje Izvješća utroška sredstava Programa javnih potreba u kulturi za 1 – 12 / 2019. godinu.
8. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 1 – 12 / 2019. godinu.
9. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Općine Lukač za 1 – 12 / 2019. godinu.
10. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 1 – 12 /2019. godinu.
11. Donošenje Izvješća o primljenim i utrošenim sredstvima od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za period 1 – 12 /2019.godine.
12. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 1 -12 / 2019.godinu.
13. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa u školstvu za 1 – 12 / 2019. godinu.
14. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa šumskog doprinosa za 1 – 12 / 2019. godinu.
15. Donošenje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lukač za razdoblje 01.01. – 31.12.2019.godine.
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala te primljenim i danim jamstvima za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.godine.
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekuće rezerve Proračuna Općine Lukač za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine.
18. Donošenje Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Lukač u 2019.
19. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Lukač
20. Donošenje Odluke i I Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Službeni vjesnik Općine Lukač (6/19)
21. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Lukač
22. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice DV Bubamara Gornje Bazje
23. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lukač (Službeni vjesnik 1/15)
24. Donošenje Odluka odavanju koncesije najpovoljnijem ponuditelju za
obavljanje komunalnih djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Lukač.
25. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lukač za razdoblje od 01.01.-31.12.2019.
26. Donošenje Godišnjeg Plan davanja koncesije na području Općine Lukač 2020.
27. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lukač u 2019.
28. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stručnom nadzoru proljetnog dijela-deratizacije Općine Lukač u 2020.
29. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Lukač srpanj-prosinac 2019.
30. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Lukač
31. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa: Prajo beton d.o.o.

U skladu sa novonastalom epidemiološkom situacijom u RH, uputama i odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite, sazivamo sjednicu vijeća elektronskim putem, hvala na razumijevanju.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tomislav Živković v.r.