Poziv za 37. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lukač za utorak 30. ožujka u 18 sati

Na temelju članka 102.103.104. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lukač („Službeni vjesnik“ općine Lukač 2/21) saziva se 37. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač za utorak 30.03.2021. godine. Sjednica će se održati u Društvenom domu u Gornjem Bazju  s početkom u 18,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni  red: 

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 36. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lukač
 2. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna  Dječjeg Vrtića Bubamara Gornje Bazje uz obrazloženja.
 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lukač za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2020.godine uz Obrazloženje i zapisnik o obavljenom popisu imovine, obveza, potraživanja ugovornih odnosa i sudskih sporova na dan 31.12.2020.
 4. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za  godine.
 5. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2020. godinu.
 6. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu.
 7. Donošenje Izvješća utroška sredstava Programa javnih potreba u kulturi za 2020.
 8. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa održavanja objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine Lukač za  godinu.
 9. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Općine Lukač za 2020 godinu.
 10. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 2020. godinu.
 11. Donošenje Izvješća o primljenim i utrošenim sredstvima  od prodaje, zakupa i  koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za  period za 2020.godinu.
 12. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade  u prostoru  za 2020.godinu.
 13. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa u školstvu za 2020.godinu.
 14. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa  šumskog doprinosa za 2020 godinu.
 15. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lukač za razdoblje od 01.01.-31.12.2020.
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala te primljenim i danim jamstvima za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.godine.
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekuće rezerve Proračuna Općine Lukač za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine.
 18. Donošenje Izvješće o izvršenju plana Razvojnih programa za 2020.
 19. Donošenje Odluke  o prihvaćanju financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Lukač
 20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o agrotehničkim mjerama, i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Lukač za 2020.
 21. Donošenje Godišnjeg Plan davanja koncesije na području Općine Lukač 2021.
 22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Plana gospodarenja otpadom Općine Lukač za 2020.
 23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika  Općine Lukač srpanj-prosinac 2020.
 24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća komunalnog  redara za srpanj –prosinac 2020
 25. Odluka o davanju na upravljanje mobilnog reciklažnog dvorišta Flori VTC.
 26. Odluka o otpisu potraživanja s osnova KN i NUV
 27. Donošenje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
 28. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Lukač za 2020. godinu
 29. Odluka o prijenosu na upravljanje Virkomu d.o.o. projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
 30. Pitanja i prijedlozi