ODLUKA O UPISU DJECE ZA 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

KLASA:601-05/21-01/11

URBROJ:2189-90-21-3

U Gornjem Bazju, 17.6.2020.g.

Na osnovu članka 18  Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara Gornje Bazje od  6.2.2010., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17.6.2021.g. donosi

ODLUKU O UPISU DJECE ZA 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se upis djece u Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje za pedagošku godinu 2021./2022.

Članak 2.

            Sastavni dio ove odluke je Izvješće povjerenstva o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje (prilog 1.)

Članak 3.

            Odluka o upisu djece temelji se na predloženoj Listi prijema djece za 2021./2022. godinu (prilog 2.) i broju djece koji je dopušten sukladno kapacitetu Vrtića, odnosno Državnom pedagoškom standardu.

 Članak 4.

Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan Odlukom o upisu može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

Članak 5.

Odluka o upisu objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića.

Članak 6.

Oduka o upisu stupa na snagu danom donošenja.

 1. Prilog 1. ( Izvješće povjerenstva o upisu djece u DV Bubamara Gornje Bazje
 2. Lista prijema djece u 2021./2022.godini)

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

v.r. Vlasta Živković

 

 

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Na temelju članka 6. Pravilnika o kriterijima za upis djece u Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje od 6.2.2020.g. i  članka 3. i 4. Odluke o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje („ Službeni vjesnik Općine Lukač „ br.:8/19), a vezano za Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje, u pedagošku godinu 2021./2022. od 17. svibnja 2021. godine, sastalo se Povjerenstvo za upis djece i utvrdilo sljedeće:

         Upisi u novu pedagošku godinu 2021./2022. provodili su se od 17. do 28. svibnja 2021. godine.

         Upisi su se vršili zemaljskom poštom.

         U redovitom natječajnom roku zaprimljeno je 19 zahtjeva.

         Svaki zaprimljeni zahtjev je bodovan sukladno Pravilniku o upisu te je svaki zahtjev razmatran sukladno mogućnosti upisa u Dječji vrtić, sukladno dobnoj strukturi i Državnom pedagoškom standardu.

         Stručni tim vrtića će s roditeljima čija se djeca nalaze na rang listi kao primljeni, obaviti inicijalne razgovore.

         O točnim terminima inicijalnih razgovora roditelji će biti naknadno obaviješteni telefonskim putem.

Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan Odlukom o upisu može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

         O žalbi protiv Odluke o upisu, odlučuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje u roku od 15 dana od primitka.

         Odluka Upravnog vijeća je konačna.

U Gornjem Bazju, 8.6.2021.g.

POVJERENSTVO

 1. Krunčica Topolovčan
 2. Nina Pavlov
 3. Tomislav Blažević

REZULTATI UPISA U DV BUBAMARA GORNJE BAZJE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

LISTA DJECE PRIMLJENE U VRTIĆ:

 1. ŠIFRA: 2/21, 21 bod
 2. ŠIFRA: 9/21, 21 bod
 3. ŠIFRA: 1/21, 20 bodova
 4. ŠIFRA: 7/21, 20 bodova
 5. ŠIFRA: 5/21, 20 bodova
 6. ŠIFRA: 10/21, 20 bodova
 7. ŠIFRA: 3/21, 20 bodova
 8. ŠIFRA: 15/21, 11 bodova

  LISTA ČEKANJA:

 1. ŠIFRA: 18/21, 21 bod
 2. ŠIFRA: 16/21, 15 bodova
 3. ŠIFRA: 11/21, 12 bodova
 4. ŠIFRA: 13/21, 12 bodova
 5. ŠIFRA: 14/21, 11 bodova
 6. ŠIFRA: 19/21, 11 bodova
 7. ŠIFRA: 12/21, 11 bodova
 8. ŠIFRA: 17/21, 10 bodova
 9. ŠIFRA: 8/21, 10 bodova
 10. ŠIFRA: 6/21, nepotpuna dokumentacija
 11. ŠIFRA: 4/21, nepotpuna dokumentacija