6. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač u ponedjeljak 22. studenog

Na temelju članka 102.103.104. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lukač („Službeni vjesnik“ općine Lukač 2/21) saziva se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač za ponedjeljak 22.11.2021. godine. Sjednica će se održati u Društvenom domu u Gornjem Bazju s početkom u 16,00 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

-Izvješće Mandatnog povjerenstva  o provedenim dopunskim izborima za članove

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave iz reda

pripadnika nacionalne manjine i  verifikacija  mandata.

D n e v n i  r e d : 

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lukač
  2. Donošenje Odluke o Programu zaštite divljači Općine Lukač  za razdoblje od 1. travnja 2021.godine do 31. ožujka 2031. godine
  3. Donošenje Odluke o Planu djelovanja Općine Lukač u području prirodnih nepogoda za 2022.godinu
  4. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Lukač
  5. Donošenje Odluke o Procjeni rizika od velikih nesreća na području Općine Lukač
  6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stručnom nadzoru jesenskog dijela sistematske preventivne deratizacije Općine Lukač u 2021. godini
  7. Donošenje Odluke o Godišnjem plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lukač za 2022.godinu
  8. Odluka o II izmjenama i dopunama  Odluke o raspoređivanju sredstava za  financiranje političkih stranaka koje imaju člana  u Općinskog vijeća Općine Lukač za 2021. godini.
  9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine na  č.br. 187/2 k.o. Gornje Bazje u suvlasništvu Općine Lukač.
  10. Pitanja i prijedlozi

Molim Vas da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate prije sjednice na telefon 739 – 126.