7. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač održat će se u utorak 21. prosinca u 16 sati

Na temelju članka 102.103.104. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lukač („Službeni vjesnik“ općine Lukač 2/21) saziva se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač za utorak 21.12.2021. godine. Sjednica će se održati u Društvenom domu u Gornjem Bazju  s početkom u 16,00 sati.

D n e v n i  r e d :

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lukač
 2. Donošenje I izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje za 2021. godinu  i I Projekcija za 2022. i 2023.godinu uz obrazloženja
 3. Donošenje I Rebalansa Proračuna Općine Lukač za 2021. i I projekcija za 2022.-2023. godinu uz Obrazloženja uz donošenje I Izmjena sljedećih  planova i programa:
 • I izmjene Plana kapitalne nabave Općine Lukač za 2021.godinu
 • I izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje ,zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za 2021.
 • I izmjene Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu
 • I izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 2021. godinu
 • I izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
 • I izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
 • I izmjene Programa javnih potreba u školstvu  za 2021. godinu
 • I izmjene Programa u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2021. godinu
 • I izmjene Programa utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
 • I izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
 • I izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 2021. godinu
 • I izmjene Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva na području Općine Lukač za 2021. godinu.
 1. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu.
 2. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu.
 3. Donošenje Proračuna Općine Lukač za 2022. godinu i  Projekcija proračuna  za 2023.-2024. godinu uz Obrazloženja  uz donošenje sljedećih  planova i programa:
 • Plana kapitalne nabave Općine Lukač za 2022.godinu
 • Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje ,zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za 2022.
 • Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu
 • Programa gradnje građevina građenja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 2022. godinu
 • Programa  javnih potreba u sportu za 2022. godinu
 • Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
 • Programa javnih potreba  u predškolskom odgoju i obrazovanju  za 2022. godinu
 • Programa u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi za 2022. godinu
 • Programa utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
 • Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 • Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 2022. godinu
 • Program javnih potreba ostalih udruga civilnog društva na području Općine Lukač za 2022. godinu
 1. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna u 2022. godini
 2. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju člana  u Općinskom vijeću Općine Lukač za 2022. godinu.
 3. Zaključak -Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lukač u 2021.godinu.
 4. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lukač za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima.
 5. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Lukač.
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće načelnika
 7. Odluka o otpisu potraživanja s osnove KN i NUV – zastara
 8. Donošenje Programa rada Općinskog vijeća Općine Lukač za 2022. godinu
 9. Zaključak – izvješće o reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnost za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
 11. Pitanja i prijedlozi

Molim Vas da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate prije sjednice na telefon 739 – 126.