Natječaj za odgojitelje/ice u Dječjem vrtiću Bubamara Gornje Bazje

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GORNJE BAZJE
Gornje Bazje 131 A

KLASA:112-01/22-02/1
URBROJ:2189-90-03-22-1

U Gornjem Bazju, 9.2 2022.godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07., 94/13  i 98/19.), članka 46. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje,  Upravno vijeće DV Bubamara Gornje Bazje objavljuje

 

N A T J E Č A J za obavljanje poslova za radno mjesto ODGOJITELJA/ICE

 

2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

UVJETI za radno mjesto: prema odredbama članka 24. i 25. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97.)

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN br. 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću ( NN br. 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07.94/13. i 98/19.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH  dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13.), 152/14. i 39/18.)  dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o  hrvatskim  braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u preslici :

  1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  3. Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – original, ( ne starije od 6 mjeseci ),
  4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  5. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)
  6. Rodni list
  7. Životopis
  8. Vlastoručno potpisanu izjavu („ Suglasan/na sam sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.“)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavane, mrežnim stranicama  vrtića i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GORNJE BAZJE, Gornje Bazje 131 A, 33406 Lukač s naznakom „ za natječaj-određeno- odgojitelj/ica“