Dimnjačarske usluge

O B A V I J E S T

Obavještavaju se mještani Općine Lukač i druge osobe da je 17.04.2020. godine potpisan Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Lukač između dimnjačarskog obrta “ DIM “ , Matije Gupca 148, 33000 Virovitica kao ( koncesionara ) i Općine Lukač kao (davatelja koncesije).

„ DIM„ voditelj poslovanja Drago Pasarić tel: 099/535-9134

Sukladno čl. 4. Odluke o dimnjačarskoj službi na području Općine Lukač ( Službeni vjesnik Općine Lukač broj 1/20 ) , obveznici davanja na čišćenje dimovodnih objekata su vlasnici stambenih prostora, poslovnih prostora i prostorija, stanari i drugi korisnici stambenih,poslovnih i drugih prostorija, odnosno korisnici dimovodih objekata.

Nadalje obveznici davanja na čišćenje dimovodnih objekata dužni su ovlaštenom dimnjačaru dati točne podatke o broju i vrsti dimovodnih objekata ,omogućiti im pristup, te ne smiju sprečavati pristup ovlaštenom dimnjačaru do mjesta čišćenja,niti ga ometati u vršenju njegova posla. .Molimo Vas da postupite prema navedenom , jer čišćenje dimnjaka je obavezno.

OPĆINA LUKAČ

Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Lukač

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

CJENIK dimnjacarskih usluga od 01.11.2023.