Tijela vrtića

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana. Tri člana Upravnog vijeća imenuje osnivač , jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluge, a jednog člana bira se iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.

 

Odgojiteljsko vijeće

 Stručno tijelo u  Dječjem vrtiću je Odgojiteljsko vijeće. Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program odgoja u Dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće uz poslove za koje je ovlašteno zakonom, obavlja slijedeće:

  • sudjeluje u izradi plana i programa rada vrtića
  • prati ostvarivanje programa
  • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada i promiče stručni rad
  • predlaže nabavu potrebne opreme i pomagala

Djelokrug rada Odgojiteljskog vijeća utvrđuje se Statutom.

 

Ravnatelj/ica

Ravnatelj/ica je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. Organizira i vodi rad i poslovanje vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vrtića, odgovara za zakonitost rada vrtića.