Zaštita osobnih podataka

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Općina Lukač će u svom svakodnevnom radu sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa primjenom odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka, a koji se nalaze u sustavima pohrane koje vodi te će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

NORMATIVNI OKVIR:

• Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju
izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) – GDPR

• Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj: 42/2018)

VODITELJ OBRADE:

Općina Lukač
Adresa: LUKAČ 50, 33406 LUKAČ
Kontakt: opcina-lukac@opcina-lukac.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

Ime i prezime: Ivana Piplica, mag.iur.
Kontakt: 091/4699-993
ipiplica.municipal@gmail.com

Općina Lukač nastavno: Općina) kao voditelj obrade prikuplja prije svega podatke o fizičkim osobama (ispitanicima) koji su potrebni za izvršenje zakonskih ovlasti te obavljanje zadaća od javnog
interesa u okviru svojih službenih ovlasti. Na temelju čl. 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Općinu zastupa Općinski načelnik Đuro Bukvić.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka

Informacije ispitanicima

ZAHTJEV ispitanika na ispravak

ZAHTJEV ispitanika na pristup

ZAHTJEV ispitanika o povlacenju privole

ZAHTJEV ispitanika za pravo na brisanje (pravo na zaborav)

ZAHTJEV ispitanika za pravo na ogranicenje obrade

ZAHTJEV ispitanika za pravo na prigovor

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka