POZIV NA DOSTAVU PONUDE “Sanacija divljeg odlagališta komunalnog otpada na području Općine Lukač”

KLASA:351-01/15-01/15
URBROJ:2189/04-03-15-2
Lukač, 03.09.2015. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Općina Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač, 72831393291, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1.    OPIS PREDMETA NABAVE

Sanacija divljeg odlagališta komunalnog otpada na području Općine Lukač
Procijenjena vrijednost nabave: 325.504,00 kn

2.    UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
– rok isporuke: do konca listopada 2015. godine.
– rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda,
– mjesto izvršenja: naselje Veliko Polje na području Općine Lukač, kč.br. 744/6 I 749/1 k.o. Budrovac Lukački
– rok, način i uvjeti plaćanja: Budući da projekt sanacije divljeg odlagališta komunalnog otpada na području Općine Lukač ,sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a uzevši u obzir dužinu procedure pregleda i ovjere izvršenih radova, rok za plaćanje je do 60 dana računajući od dostave ovjerene privremene situacije/okončane situacije. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja:Općina Lukač , Lukač 50, 33406 Lukač s naznakom “Račun za predmet nabave: sanacija divljeg odlagališta komunalnog otpada na području Općine Lukač”
– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV -a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
– kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta zahtjeva): najniža cijena,
– dokumentacija koja dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja bagatelna nabave:
– sukladno dokumentaciji Poziva za dostavu ponude.

3.    SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:
– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
– Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
– Dokazi (traženi dokumenti)
– Jamstvo
– Prijedlog Ugovora

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dokumentacije koja je prilog ovom Pozivu, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:
–     rok za dostavu ponude: 14.09.2015. godine, do 12,00 sati
–     način dostave ponude: osobno ili poštom
–     mjesto dostave ponude: Općina Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda: ponude će se otvarati 14.09.2015. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe.

5.    OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave:
–     kontakt osoba: Ana Oklopčić bacc.admin publ.

Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ili poništenju Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od najkasnije 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Dokumentacija za nadmetanje sanacija odlagališta Ribine

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Troškovnik

Izmjena dokumentacije