Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

R E P U B L I K A H R V A T S K A
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LUKAČ

Klasa:112-06/15-01/03
Urbroj: 2189/04-03-15-02
Lukač, 09.10. 2015.godine

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12 i 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Lukač za 2015. godinu od 11.12.2014. godine, načelnik Općine Lukač raspisuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Lukač

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

– Referent – 3 polaznik/ca

Uvjeti:
1. Referent
– SSS – srednja stručna sprema ekonomskog smjera

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
– je u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje
– nema više od jedne godine evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07.), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. tog Zakona.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

S kandidatima/kandidatkinjama koji se prijave na javni poziv i koji udovoljavaju navedenim uvjetima provest će se testiranje.
Lista kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva te mjesto i vrijeme testiranja objaviti će se na web stranici www.opcina-lukac.hr i na oglasnoj ploči Općine Lukač najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.
Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Općine Lukač, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna i trošak prijevoza, koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja, osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosit će Općina Lukač (za prvo polaganje ispita).

U prijavi na poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona,potpis), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidati i kandidatkinje dužni su priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
– dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, može i elektronička Potvrda)
– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/osuđena za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – ne starije od 6 mjeseci.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid orginalne dokumente.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Javnog poziva.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvare pravo prednosti kod prijema na stručno osposobljavanje dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu:

OPĆINA LUKAČ
LUKAČ 50
33406 LUKAČ

s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje- referent-“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Eventualne potrebne dodatne obavijesti vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti elektroničkom poštom, na adresi: ana@opcina-lukac.hr

Javni poziv objaviti će se na web stranici Općine Lukač i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Načelnik

Đuro Bukvić