Poziv na dostavu ponuda – Asfaltiranje staza na Mjesnom groblju u Lukaču

Naručitelj, Općina Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač, 72831393291, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1.    OPIS PREDMETA NABAVE
Asfaltiranje staza na Mjesnom groblju u Lukaču
Procijenjena vrijednost nabave: 125.000,00 kn bez PDV-a

2.    UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
– rok isporuke: 30 dana od dana potpisa ugovora,
– rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda,
– mjesto izvršenja: Općina Lukač
– rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje u roku 30 dana po ispostavljenom računu, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja:Općina Lukač , Lukač 50, 33406 Lukač s naznakom “Račun za predmet nabave: asfaltiranje staza za mjesno groblje u Lukaču.
– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na
način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV -a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
– kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta zahtjeva): najniža cijena,
– dokumentacija koja dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja bagatelna nabave,
– izjava o nekažnjavanju,( Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja, odnosno objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja),
– potvrda porezne uprave o stanju duga (koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja, odnosno objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja, ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.),
– izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
– financijske sposobnosti: dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta

3.    SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
– Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
– Dokazi (traženi dokumenti)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dokumentacije koja je prilog ovom Pozivu, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

–     rok za dostavu ponude: 08.03.2016. godine, do 10,00 sati
–     način dostave ponude: osobno ili poštom
–     mjesto dostave ponude: Općina Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda: ponude će se otvarati 08.03.2016. godine u 10,30 sati u prostorijama Općine Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe.

5.    OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave:
–     kontakt osoba: Ana Oklopčić bacc.admin publ.

Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ili poništenju Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od najkasnije 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.