Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Lukač za period 2016. – 2020.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”broj: 26/03. -pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11., 84/11., 90/11. 144/12., 94/13. 153/13., 147/14 i 36/15 ) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik“ broj: 8/12.) Općina Lukač objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAČ ZA PERIOD 2016. – 2020. GODINU

Ponude koje stignu nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelima, neće biti otvorene i bit će vraćene ponuditeljima koji su ih podnijeli. Ponude će se javno otvoriti 02. svibnja 2016. godine, u 12,00 sati u prostorijama Općine Lukač, Lukač 50,33406 Lukač. Otvaranje ponuda obavit će stručno Povjerenstvo, a javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz priloženi dokaz o punomoći.

KLASA: 340-01/16-01/01
URBROJ: 2189/04-03-16-02
Lukač, 14.04.2016. godine

Dokumentacija

Obrasci

Troškovnik

Odluka o odabiru ponude za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Lukač

Skip to content