JAVNI POZIV

R E P U B L I K A H R V A T S K A
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LUKAČ

KLASA: 340-01/16-01/01
URBROJ: 2189/04-04-16-04
Lukač, 07.12.2016. godine

Na temelju članka 131.,132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj:84/11, 22/13 i 54/13), članka 2. i 3. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni vjesnik“ broj: 04/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Lukač objavljuje:

JAVNI POZIV

kojim Općina Lukač obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata.
Oznaka cesta su naselja:

Zrinj Lukački
K.o.: Gornje Bazje
Kč.: 975/20
Neteča
K.o.: Turanovac
Kč.: 764/68, 838/1, 840
Turanovac – Novo selo
K.o.: Turanovac
Kč.: 728/31, 731/1, 839
Gornje Bazje – Dugo selo Lukačko
K.o.: Gornje Bazje
Kč.: 1143
K.o.: Dugo selo Lukačko
Kč.: 1536/1, 1536/2
Terezino polje – prema Dravi
K.o.: Gornje Bazje
Kč.: 647/41

Službene osobe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lukač obilježili su granice zemljišta na kojem su izgrađene ceste u periodu od 29.08.2016. do 06.12.2016. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Roberta Kiša, predstavnika tvrtke „Geosistem“ d.o.o. iz Virovitice, Masarykova 14/1, koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 15.12. 2016. godine u prostorijama Općine Lukač, Lukač 50, Lukač od 08:00 do 14:00 sati.

Pročelnica:
Ana Oklopčić